Sep

29 2019

7:30 PM TBO Rosh Hashanah Eve Service - followed by Annual Reception

7:30PM - 8:30PM  

Rosh Hashanah Eve Service - followed by Annual Reception.