Sep

20 2017

7:30 TBO Rosh Hashanah Eve Service

7:30PM - 8:30PM  

Rosh Hashanah Eve Service - followed by Annual Reception.